Mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện nay

Mức đóng bảo hiểm y tế

     Theo quy định của pháp luật hiện nay, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Việc tham gia bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân, trên cơ sở là sự hỗ trợ của phía Nhà nước.

     Hiện nay, việc tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như bắt buộc (người lao động kí hợp đồng lao động, học sinh sinh viên, người về hưu, người có công với cách mạng,…) hay tự nguyện (người không thuộc trường hợp phải tham gia bắt buộc có thể tham gia dưới hình thức hộ gia đình). Tùy thuộc vào đối tượng tham gia mà mức đóng bảo hiểm y tế sẽ có sự khác nhau. Mức đóng bảo hiểm y tế ở thời điểm hiện tại được quy định tại điều 7 nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế như sau:

Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

– Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo him y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

– Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;

b) Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;

c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này;

d) Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định này;

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

2. Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nht.

4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và đóng góp của các đối tượng có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

     Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế nói chung là 4,5% tiền lương. Việc xác định tiền lương như nào sẽ tùy thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ví dụ như người lao động thì sẽ là 4,5% tiền lương tháng của họ (trong đó công ty đóng 3%, người lao động đóng 1,5%), hay đối với đối tượng là người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm sẽ đóng số tiền bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp họ đang được hưởng.

     Để biết thêm những thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế, các bạn có thể tham khảo tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *